Onze service en dienstverlening

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen uitgeven.
Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn.
Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Zo beiden wij zekerheid voor uw gezin en uzelf en dat realiseren we vooral door middel van een behoeftescreening, wat meteen de belangrijkste bouwsteen vormt van onze werking.

Onze gediplomeerde medewerkers beschikken over actuele verzekeringskennis.
Zij worden daarbij ondersteund door het gebruik van betrouwbare software (www.insusoft.be)
waarmee wij in een oogwenk beschikken  over uw verzekeringsgegevens en gemaakte afspraken duidelijk kunnen vastleggen. Onze automatisering is uitbesteed aan een professioneel netwerkbeheerder die de veiligheid en beschikbaarheid van uw gegevens garandeert.

Onder andere door de lidmaatschap van Aquilae (zie www.aquilae.be),
volgen wij alle relevante ontwikkelingen in de markt die voor u van belang kunnen zijn.
Wij stellen onze administratie open voor periodieke accountantscontrole door www.etugest.be ter bewaking van onze processen. Naast de bereikbaarheid tijdens kantooruren zijn wij 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar in geval van onverwachte gebeurtenissen. De firma www.teledesk.be, staat in voor deze dienstverlening na onze kantooruren. Zij hebben toegang tot onze software. Ook deze partnerships staan enkel in het teken van onze professionele dienstverlening.

Onze samenwerking met Aquilae stelt ons bovendien in staat om goed voor u in te kopen en uw zaken
goed geregeld te krijgen op de manier die wij met u zijn overeengekomen. Natuurlijk zijn wij zelf ook verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Tenslotte staat onze website ter beschikking om online offertes aan te vragen,
om schadeformulieren te downloaden of om allerlei informatie in te winnen over ons en onze producten.

Voor al uw vragen over het via ons geadministreerde verzekeringspakket, of verzekering gerelateerde vragen
in het algemeen kunt u beroep doen op onze medewerkers. Dit kan in de vorm van een bezoek aan ons kantoor, maar dat mag ook telefonisch.

Met Dekerf & Partners kiest u voor een hoogwaardige dienstverlening.

Zowel onze organisatie als onze medewerkers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
Een keuze voor ons kantoor betekent een keuze voor professionele ondersteuning waarbij
vanuit een zorgvuldig ingerichte organisatie het beheer van uw verzekeringen door gekwalificeerde medewerkers wordt uitgevoerd.

Wij zijn erkend door het FSMA als onafhankelijk makelaar in verzekeringen.
Ons kantoor is volledig onafhankelijk voor verzekeringen en verzekeringsbeleggingen.
Dit betekent dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor specifieke verzekeraars.

Bovendien zijn wij een zelfstandige onderneming als bankaanbieder “Crelan” van financiële producten eigen aan de onderneming.

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die verzekeringsmaatschappijen voeren.
Hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn.Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Zekerheid voor uw gezin en uzelf door middel van een behoeftenscreening.

 • Consulting
 • Beschermen en verzekeren
 • Sparen
 • Beleggen
 • Rentenieren
 • PensioenopbouwKredieten
 • Alle vragen die u heeft ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van particuliere schadeverzekeringen kunt u aan ons stellen. In de meeste gevallen zullen wij u direct het antwoord kunnen geven. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar en informeren wij u nadat wij het antwoord van de verzekeraar hebben vernomen;

 • Wij begeleiden u bij het correct aanvragen van uw verzekeringen. Hierbij streven wij naar een correcte verstrekking van gegevens zodat hierover in geval van schade geen enkele discussie kan ontstaan;

 • Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar in het aanvragen en/of aanpassen van de verzekeringen. Deze kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. Wij beperken hierbij de administratieve last zo veel als mogelijk voor u;

 • De verzekeringsdocumenten die de verzekeraar opstelt controleren wij. Hierbij letten wij vooral op de vraag of de door u gewenste aanpassingen correct zijn uitgevoerd en of hiervoor de juiste premieverrekening gemaakt wordt;

 • Voor alle handelingen in deze categorie geldt dat deze geschieden op basis van een voorafgaand verzoek van u.
 • U kunt ons 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor schadecalamiteiten bereiken. Bij de behandeling van uw vragen beperken wij ons tot de via ons geadministreerde verzekeringen;

 • Nadat er zich een schade heeft voorgedaan adviseren wij u direct over het overkomen van de eerste problemen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van sloten na een inbraak, vervangend verblijf in een hotel na brand, of vervangend vervoer na een aanrijding. Hierin betrekken we dan uiteraard ook de dekking van uw verzekeringen waar dit van toepassing is;

 • Namens u informeren wij terstond de verzekeringsmaatschappijen die betrokken zijn bij uw schade;

 • Gedurende de gehele schadeafwikkeling verzorgen wij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappij waarbij het risico is verzekerd. Wij beperken hierbij de administratieve last voor u zo veel als mogelijk;

 • Wij korten de afwikkelingstijd van schades in door vergaande schaderegeling bevoegdheden op ons te nemen;

 • Wij toetsen het standpunt van verzekeraars over de afwikkeling van de schades die u claimt. Indien het ingenomen standpunt niet juist is, behartigen wij uw belangen in de discussie met de betrokken verzekeraar. Deze dienstverlening strekt totdat er sprake is van een juridische beslechting van een geschil;

 • In de gehele begeleiding is het ons doel dat u die schadevergoeding ontvangt waarop u naar de letter en geest van de polisvoorwaarden recht heeft zodat u de dekking van uw verzekeringen optimaal kunt benutten.

klik hier om uw schade online aan te geven. -> Link naar nieuwe webpagina, niet de oude

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

1. Aangeboden producten en diensten

1.1 Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekerings–overeenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1:   Ongevallen; 2:   Ziekte; 3:   Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4:   Casco rollend spoorwegmaterieel; 5:   Luchtvaartuigcasco; 6:   Casco zee- en binnenschepen; 7:   Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8:   Brand en natuurevenementen; 9:   Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen – niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3 Polisvoorwaarden

(zie infocenter)

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:
 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat aile informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Wat is de procedure?

2.5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – [email protected] www.ombudsman.as * wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Lid van Aquilae

Wat is Aquilae?

Dekerf & Partners is lid van de makelaarsverenging Aquilae. Door dit netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs in Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen we onze werking voortdurend professionaliseren en vernieuwen. Meer info vindt u www.aquilae.be.

1959 – het begin

In 1959 start Gilbert Dekerf als spaaragent. Eerst in Laken en nadien in Ternat. Hij zorgt ervoor dat de naam Dekerf synoniem wordt met betrokkenheid en service op maat van de klant. Hij verbreedt zijn activiteiten en bouwt een verzekeringsportefeuille uit. Die geeft hij in september 1987 door aan zijn zoon Dirk.

In 1989 openen de kantoren in de Statiestraat in Ternat. Tien jaar later nemen wij, Dirk Dekerf en Joske Mahieu, ook het bankagentschap over. Vader Gilbert en moeder Monique kunnen nu genieten van een mooi pensioen.

In 2009 breiden we uit en steken we onze kantoren in een nieuw kleedje. In 2019 overlijdt vader Gilbert. In zijn naam gaan we verder met dezelfde passie en gedrevenheid die van Dekerf al 60 jaar een begrip maakt in onze regio. De volgende generatie staat al klaar.

Vandaag

Kantoor Dekerf & Partners is een dynamisch familiebedrijf in de financiële en verzekeringssector. Ons enthousiast team staat elke dag voor u paraat. Met een persoonlijke aanpak en gerichte totaaloplossingen voor iedere klant. Als onafhankelijke makelaar vinden we telkens het product dat past bij uw behoeften.

Onze aanpak

#1  U vertelt uw verhaal.

#2   We bekijken uw situatie. Bent u al klant? Dan nemen uw huidige contracten onder de loep.

#3  We analyseren alle informatie.

#4  We zoeken oplossingen op uw maat en bespreken ze met u.

#5   U ontvangt een rapport met uw producten.

#6  U kunt ons dag en nacht bereiken in geval van nood.

#7  Wij ontzorgen u en zetten de nodige stappen.

#8  We bekijken regelmatig of uw producten nog de beste zijn voor u. Indien nodig doen wij u een nieuw aanbod.

#9  Uw leven veranderde door een geboorte, huwelijk, verhuis …? Dan herbekijken we uw dossier.

Missie

We beschermen u in elke periode van uw leven – professioneel en persoonlijk. We helpen u om uw dromen te realiseren en een appeltje voor de dorst te sparen. Zo plannen we samen uw toekomst.

Visie

Als klant staat u centraal. We informeren, adviseren en bieden optimale oplossingen. Daarvoor rekent u op onze expertise en ons professionele netwerk. Zo bouwen we met u een langetermijnrelatie op, gericht op uw financiële stabiliteit. Dekerf & Partners is helemaal klaar voor de toekomst. U ook?

Waarden

Wij streven dagelijks naar kwaliteit. Daarbij komen onze ambitie en positivisme goed van pas. De tomeloze inzet, eerlijkheid en openheid van ons team is wat Dekerf & Partners tot een betrouwbare partner maakt.