Afschaffing lange termijnsparen nadert

Afschaffing langetermijnsparen nadert

Maximaliseer uw fiscaal voordeel vóór het te laat is:
Langetermijnsparen in 2023

Wat is het?

Het langetermijnsparen is een belastingvermindering in de personenbelasting waar u recht op heeft als u welbepaalde uitgaven doet. Het gaat om het terugbetalen van een lening of het storten van een premie in een fiscale levensverzekering.

Welk fiscaal voordeel levert het op?

De belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen bedraagt 30% van de gedane uitgave, te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen die geheven worden op de federale personenbelasting.

Het maximaal vrijstelbaar bedrag is afhankelijk van het inkomen, met een absoluut maximum van € 2.350 per belastingplichtige. Kan het absoluut maximumbedrag in aftrek worden gebracht, dan brengt dit dus een fiscaal voordeel op van € 705 per jaar (zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen). Voor een koppel kan het belastingvoordeel bijgevolg oplopen tot € 1.410 per jaar.

Het langetermijnsparen is cumuleerbaar met het opvullen van de woonbonus indien de lening waarop de woonbonus betrekking heeft werd aangegaan vanaf 2015. Werd de lening vóór 2015 aangegaan, dan is een combinatie van beide fiscale voordelen niet mogelijk.

Hoe het belastingvoordeel benutten?

Een eerste mogelijkheid om de ruimte in het kader van het langetermijnsparen op te vullen is met kapitaalaflossingen van een lening. Om de kapitaalaflossingen fiscaal in mindering te kunnen brengen moet de lening aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De lening dient gewaarborgd te worden door een hypothecaire inschrijving. Een hypothecair mandaat volstaat niet.
  • De belastingplichtige moet volle eigenaar van de woning zijn. Indien er gebruik wordt gemaakt van een zgn. gesplitste aankoop is er bijgevolg niet aan deze voorwaarde voldaan.
  • De lening moet betrekking hebben op een woning die niet de eigen woning is (bv. een tweede verblijf of een investeringspand).
  • De lening heeft een looptijd van ten minste 10 jaar.
  • De lening is aangegaan bij een financiële instelling gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Het deel van de kapitaalaflossingen dat recht geeft op de belastingvermindering is beperkt tot een bepaald leningsbedrag in functie van het jaar waarin de lening is afgesloten. Voor leningen die in 2023 worden afgesloten bedraagt het maximumbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering € 78.440. Dit maximum geldt per woning (niet per afgesloten lening).

De kapitaalaflossingen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering mogen door gehuwden en wettelijk samenwonenden vrij onder elkaar verdeeld worden.

Recent werd door de regering beslist dat de kapitaalaflossingen van leningen die vanaf 2024 aangegaan  worden niet meer zullen kunnen worden aangewend voor het opvullen van de fiscale ruimte in het kader van het langetermijnsparen. Deze mogelijkheid is er dus enkel nog voor leningen die nog in 2023 afgesloten worden. Ook voor leningen die reeds lopende zijn blijft het voordeel behouden voor de resterende looptijd van de lening.

Het fiscaal voordeel kan ook benut worden door een premie te storten in een fiscale levensverzekering. Deze levensverzekering dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

  • De levensverzekering heeft een looptijd van minstens 10 jaar;
  • De polis moet afgesloten worden vóór de leeftijd van 65 jaar;
  • De begunstigde bij overlijden de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner en/of bloedverwanten tot de tweede graad ((groot)ouders, (klein)kinderen, broers en zussen).

De levensverzekering kan de vorm aan nemen van een schuldsaldoverzekering (waarbij de premie dient als risicopremie voor het uitkeren van een bepaald overlijdenskapitaal) of een spaarformule als vorm van aanvullende pensioenopbouw (waarbij de premie dient om een kapitaal op te bouwen dat (meestal) bij op pensioenleeftijd wordt uitgekeerd).

In dit laatste geval ondergaat het opgebouwde kapitaal een eindtaxatie dat in principe gebeurt via een anticipatieve heffing op de 60ste verjaardag van de verzekeringsnemer. De bijdragen die nadien nog gestort worden blijven bij uitkering dus onbelast. Aandachtspunt is wel dat de eindtaxatie minder gunstig is indien er pas na de 55ste verjaardag een contract afgesloten wordt of als de gestorte premie na deze leeftijd verhoogd wordt. In dat geval wordt de eindtaxatie ingehouden op de tiende verjaardag van de eerste storting respectievelijk premieverhoging, hetgeen een stuk nadeliger is.

Bij de voorliggende fiscale hervorming wordt ook in de afschaffing voorzien van deze laatste mogelijkheid om de ruimte in het kader van het langetermijnsparen op te vullen. Contracten die worden afgesloten vóór eind 2023 zouden wel nog van het fiscaal voordeel kunnen genieten gedurende hun volledige looptijd. De fiscale hervorming bevindt zich momenteel in de parlementaire voorbereidingsfase waardoor het nog afwachten is of de afschaffing er effectief zal komen.

Conclusie

De kans is groot dat het fiscaal voordeel in het kader van het langetermijnsparen na dit jaar definitief is afgeschaft, weliswaar met behoud van de fiscale voordelen voor de reeds lopende contracten. Wie nog aanspraak wil maken op het belastingvoordeel in het kader van het langetermijnsparen dient nog voor het einde van het jaar een lening m.b.t. een niet-eigen woning aan te gaan of een fiscale levensverzekering af te sluiten. 

Ga hierbij evenwel niet overhaast te werk en besteed de nodige aandacht aan de modaliteiten van het contract (intrestvoet, instapkost, looptijd, etc.). Deze hebben immers een belangrijke impact op het uiteindelijke financiële en fiscale rendement van de investering.

Laat ons jouw dossier nakijken

Wacht niet tot het te laat is. Neem contact op en maak optimaal gebruik van de fiscale voordelen van het langetermijnsparen.

Lid van Aquilae

Wat is Aquilae?

Dekerf & Partners is lid van de makelaarsverenging Aquilae. Door dit netwerk van onafhankelijke verzekeringsadviseurs in Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen we onze werking voortdurend professionaliseren en vernieuwen. Meer info vindt u www.aquilae.be.

1959 – het begin

In 1959 start Gilbert Dekerf als spaaragent. Eerst in Laken en nadien in Ternat. Hij zorgt ervoor dat de naam Dekerf synoniem wordt met betrokkenheid en service op maat van de klant. Hij verbreedt zijn activiteiten en bouwt een verzekeringsportefeuille uit. Die geeft hij in september 1987 door aan zijn zoon Dirk.

In 1989 openen de kantoren in de Statiestraat in Ternat. Tien jaar later nemen wij, Dirk Dekerf en Joske Mahieu, ook het bankagentschap over. Vader Gilbert en moeder Monique kunnen nu genieten van een mooi pensioen.

In 2009 breiden we uit en steken we onze kantoren in een nieuw kleedje. In 2019 overlijdt vader Gilbert. In zijn naam gaan we verder met dezelfde passie en gedrevenheid die van Dekerf al 60 jaar een begrip maakt in onze regio. De volgende generatie staat al klaar.

Vandaag

Kantoor Dekerf & Partners is een dynamisch familiebedrijf in de financiële en verzekeringssector. Ons enthousiast team staat elke dag voor u paraat. Met een persoonlijke aanpak en gerichte totaaloplossingen voor iedere klant. Als onafhankelijke makelaar vinden we telkens het product dat past bij uw behoeften.

Onze aanpak

#1  U vertelt uw verhaal.

#2   We bekijken uw situatie. Bent u al klant? Dan nemen uw huidige contracten onder de loep.

#3  We analyseren alle informatie.

#4  We zoeken oplossingen op uw maat en bespreken ze met u.

#5   U ontvangt een rapport met uw producten.

#6  U kunt ons dag en nacht bereiken in geval van nood.

#7  Wij ontzorgen u en zetten de nodige stappen.

#8  We bekijken regelmatig of uw producten nog de beste zijn voor u. Indien nodig doen wij u een nieuw aanbod.

#9  Uw leven veranderde door een geboorte, huwelijk, verhuis …? Dan herbekijken we uw dossier.

Missie

We beschermen u in elke periode van uw leven – professioneel en persoonlijk. We helpen u om uw dromen te realiseren en een appeltje voor de dorst te sparen. Zo plannen we samen uw toekomst.

Visie

Als klant staat u centraal. We informeren, adviseren en bieden optimale oplossingen. Daarvoor rekent u op onze expertise en ons professionele netwerk. Zo bouwen we met u een langetermijnrelatie op, gericht op uw financiële stabiliteit. Dekerf & Partners is helemaal klaar voor de toekomst. U ook?

Waarden

Wij streven dagelijks naar kwaliteit. Daarbij komen onze ambitie en positivisme goed van pas. De tomeloze inzet, eerlijkheid en openheid van ons team is wat Dekerf & Partners tot een betrouwbare partner maakt.